Dit is het privacystatement van Vennootschap onder Firma DV Specialist, hierna: DV Specialist. DV Specialist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88743055 en is gevestigd aan Broeksittarderweg 155, 6137 BJ Sittard. In dit document wordt uitgelegd hoe DV Specialist omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht DV Specialist de grootst mogelijke zorgvuldigheid. DV Specialist zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van DV Specialist, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan DV Specialist, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

DV Specialist is onder andere in de mogelijkheid op persoonsgegevens te verzamelen wanneer:

 • U een website van DV Specialist bezoekt;
 • U telefonisch of per e-mail contact zoekt met DV Specialist;
 • U zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven;
 • U uw gegevens invult of achterlaat;
 • U solliciteert voor een functie aangeboden door DV Specialist;
 • U DV Specialist een opdracht verleent tot het zoeken van geschikte kandidaten;
 • U uw diensten aanbiedt aan DV Specialist
 • U het terrein, waar de kantoren van DV Specialistgevestigd zijn, betreedt.

Categorieën persoonsgegevens

DV Specialist kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die DV Specialist onderhoudt. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relatie die u met DV Specialistheeft. DV Specialist verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan DV Specialist aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan DV Specialistpersoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan DV Specialisty. DV Specialistkan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens.

De relaties van DV Specialist kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • Consumenten, waaronder websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer;
 • Zakelijke relaties (opdrachtgevers);
 • Potentiële werknemers, waaronder werknemers en sollicitanten.
 • Kandidaten;

Hieronder leest u welke categorieën persoonsgegevens DV Specialist verwerkt per type relatie.

Consumenten:

De dienstverlening van DV Specialistis voornamelijk gericht op consumenten, waarbij DV Specialist onderscheid maakt in de volgende type consumenten:

 1. Websitebezoeker:
  Indien u een (van de ) website(s) van DV Specialist bezoekt, kan DV Specialistdoor middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. DV Specialist zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van DV Specialist voor beveiligingstechnische redenen. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden.
 2. Contactzoekende:
  Indien u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt met DV Specialist, zal DV Specialist enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is.
 3. Nieuwsbrieflezer:
  Indien u op de hoogte wil worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent één (of meerdere) functies van DV Specialist, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. DV Specialistverwerkt hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam en contactgegevens.

Kandidaten:

 1. Kandidaat:
  Indien u door DV Specialistwordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:
 2. Contact- en NAW-gegevens;
 3. Gegevens over de arbeid in de breedste zin van het woord zoals vermeld in het cv;
 4. Kopie identiteitsbewijs;
 5. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Zakelijke relaties (opdrachtgevers):

DV Specialist kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee DV Specialist zaken doet of het voornemen daartoe hebben. DV Specialist zal persoonsgegevens die in dit kader verkregen worden, uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met DV Specialist of voor het doel waarvoor u als zakelijke relatie persoonsgegevens aan DV Specialist heeft verstrekt.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door DV Specialist verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening;

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van DV Specialist  worden persoonsgegevens verwerkt. DV Specialist verwerkt uitsluitend gegevens die DV Specialist noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met DV Specialist  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website «WebsiteURL» indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die DV Specialist biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn

De door DV Specialist verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

DV Specialist deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op DV Specialist kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Opdrachtgevers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, contact- en NAW-gegevens, arbeidsgegevens en CV;
 • Kandidaten, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, contact- en NAW-gegevens en bedrijfsgegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

DV Specialist neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. DV Specialist behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. DV Specialist aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van DV Specialist voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

DV Specialist maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. DV Specialist mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die DV Specialist gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van DV Specialist worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat DV Specialist informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Gebruik social media

DV Specialist maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst DV Specialist u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met DV Specialist.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan DV Specialist, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan DV Specialist over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. DV Specialist staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop DV Specialist met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail]. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt DV Specialist u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. DV Specialist zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Verklaring

DV Specialist kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie van de privacy verklaring is voor het laatst vastgesteld op 5 juni 2023.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

© DV Specialist 2024 - All rights reserved.
Made with
heart-fill
by Web Wings
Call Now Button